Producenci
Regulamin SKLEPU ; RODO

REGULAMIN SKLEPU

 

Regulamin sklepu
I. Terminologia użyta w Regulaminie

Sklep Internetowy  – sklep internetowy bachowski.sklep.pl, dostępny pod adresem www.bachowski.sklep.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Strona – Sprzedawca i Klient.
Treść(i) - w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony  internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia. 


Sprzedawca – Wirex Sp.z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul.K.Miarki 54 A

Numer KRS  0000074965

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ SPÓŁKI  307 300,00 ZŁ


Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).


II. Postanowienia ogólne

Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).
Klient może składać zamówienie  wyłącznie przez stronę http://www.bachowski.sklep.pl.
W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego zamówienia.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
Informacje o towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Informacja o cenie podawana na  stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt  III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Klient jest zobowiązany do podania w składanym zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827).
Zakupy w sklepie www.bachowski.sklep.pl polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki i zatwierdzeniu zamówienia.
Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez system platformy internetowej, z którego korzysta bachowski.sklep.pl
Sklep internetowy www.bachowski.sklep.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.bachowski.sklep.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Firma Wirex Sp.z o.o. prowadząca sklep internetowy www.bachowski.sklep.pl, wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
Wszystkie towary są fabrycznie nowe, nieużywane, za wyłączeniem towarów, które są na wypożyczeniu firmy w ramach usług dodatkowych. Towary takie są wówczas oznaczone stosowną informacją.


III. Rejestracja i składanie zamówień
Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zaakceptowaniu go przez Klienta
zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie zamówienia oraz cenę za zamówiony towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

IV. Wysyłka zamówienia oraz płatności
Klient ma możliwość wyboru formy wysyłki oraz sposobu zapłaty. Klient jest informowany o dokładnym koszcie towaru oraz kosztach wysyłki po dodaniu wybranych towarów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzenie złożenia zamówienia.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Tradycyjny przelew bankowy na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia (rachunek bankowy nr: 18 1020 2124 0000 8602 0196 5516)
Poprzez płatności internetowe DotPay - bez dodatkowych opłat
Za pobraniem (płatność u listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki)
Gotówką w siedzibie sklepu podczas odbioru osobistego.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Dotpay.pl.

V. Dostawa Towaru
Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym zamówieniu.
Termin dostawy zamówionego towaru może wynosić od dwóch do czterech dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.
Sklep bachowski.sklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli sklep:  bachowski.sklep.pl. telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu pod numerem tel. 601 439 961
VI. Postępowanie reklamacyjne
W przypadku ujawnienia  wady towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową  może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
Przy odbiorze przesyłki zawierającej towar w  momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania towaru ponosi Klient.
Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: 58-500 Jelenia Góra  ul. karola Miarki 54a  na koszt Klienta.
Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego wymiany na inny towar. Wymieniany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany towaru zapłacona  cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna nadpłata  zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.
Zwrot pieniędzy przez firmę Wirex Sp.z o.o nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej, zachowania Klienta oraz osób trzecich.

Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

IX. Spory między Stronami

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

X. Prawa autorskie
Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XI. Postanowienia końcowe

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).
Regulamin odwiązuje od  dnia 7 lipca  2015 r.

 

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,  jest Wirex  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul.  Karola Miarki 54A  (dalej „My”, „Wirex” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://bachowski.sklep.pl  (dalej „Sklep Bachowski ”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail:  wirex.ido@gmail.com

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych:  Wirex Sp. z o.o.  ul. Karola Miarki 54A

58-500  Jelenia Góra

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Sklepie Bachowski.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez  Sklep Bachowski?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Bachowski, w tym dokonywania transakcji i płatności ;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w Sklepie Bachowski w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie Bachowski;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu Bachowski oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu Bachowski.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z  rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r..

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w Sklepie Bachowski oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu Bachowski, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez SklepBachowski polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego bachowski.sklep.pl. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi usługę maksymalnie przyjazną. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy podejmować decyzje z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „to my jesteśmy dla Klienta, nie Klient dla nas”.

 

Wirex Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 54A

58-500 Jelenia Góra

NIP 6112426859

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl